Leveringsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN PERFORMA UITGEVERIJ BV

Versie 1 januari 2016, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag

 

 1. Begripsomschrijving

– Performa           Performa Uitgeverij B.V., gevestigd Torenstraat 144 B, 2513 BW te Den Haag, geregistreerd onder KvK-nummer 27331341.

– Klant                  Wederpartij van Performa in enige Overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

– Producten         Gestandaardiseerde informatiedragers in gedrukte, geprinte of elektronische vorm, door Performa namens zichzelf of namens derden op verzoek van de Klant geleverd, zoals nieuwsbrieven, databases, boeken en tijdschriften.

– Diensten            Werkzaamheden die Performa uitvoert in opdracht of ten behoeve van de Klant, zoals het verrichten van onderzoek of advies, het organiseren van vakevenementen, dan wel in licentie uitgeven van software en databases.

– Overeenkomst  Een mondelinge of schriftelijke business-to-business overeenkomst tussen Performa en de Klant waarbij Performa zich verplicht aan de Klant tot de levering van goederen of diensten tegen betaling van een daarvoor afgesproken vergoeding door de Klant.

 1. Geldigheid

2.1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van producten en diensten die Performa aan of voor de Klant levert.

2.2.        Indien na overleg tussen partijen in een Overeenkomst op een of enkele punten wordt afgeweken van deze voorwaarden, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

2.3.        Aanvullende of afwijkende voorwaarden van de Klant maken geen deel uit van de Overeenkomst en binden Performa derhalve niet, tenzij Performa die voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd.

2.4.        Bij eventuele tegenstrijdigheid van deze algemene leveringsvoorwaarden met die van de Klant, prevaleren deze algemene leveringsvoorwaarden, tenzij Performa schriftelijk en uitdrukkelijk heeft bevestigd dat diens voorwaarden prevaleren.

2.5.        Wanneer deze algemene leveringsvoorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke Overeenkomst, die na het moment van inwerkingtreding wordt gewijzigd.

2.6.        Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag.

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.        Een Overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (print of digitaal) of mondelinge (telefonische) bestelling, inschrijving of opdracht door de Klant en de aanvaarding daarvan door Performa.

3.2.        De Klant aanvaardt bij genoemde Overeenkomst deze algemene leveringsvoorwaarden.

3.3.         Performa heeft het recht een verzoek tot enige Overeenkomst van de Klant te weigeren.

3.4.         Performa heeft het recht de levering van een product of dienst in tijd of plaats te verplaatsen of af te zeggen in geval van onvoldoende bestellingen of liggende voorraad voor een uitgave dan wel bij onvoldoende inschrijvingen voor een evenement. In dat geval zal Performa de Klant daar direct van op de hoogte stellen.

3.5.        Bij niet-levering is de Klant geen betaling verschuldigd.

 

 1. Nadere bepalingen deelname aan evenementen

4.1.        Evenementen hebben betrekking op de levering van producten en diensten van Performa aan de Klant op bijeenkomsten als congressen, conferenties, workshops, cursussen, opleidingen en beurzen.

4.2.        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan de Klant zijn eenmalige deelname als bezoeker dan wel als partner aan een evenement van Performa alleen onder de volgende voorwaarden tussentijds annuleren:

–              tot vier weken voor aanvang tegen betaling van 25% van de totale deelnemingskosten;

–              binnen vier weken voor aanvang tegen betaling van 100% van de totale deelnemingskosten, waarbij de Klant altijd het recht heeft een vervanger te sturen naar het evenement.

4.3.        In aanvulling op deze algemene leveringsvoorwaarden zijn voor partners van evenementen van Performa in voorkomende gevallen aparte deelnemingsvoorwaarden van toepassing; voor bezoekers kunnen nadere gedragsregels van toepassing zijn die op de website staan vermeld.

4.4.        Een partner van een evenement van Performa kan op geen enkele wijze branche-, product- of dienst- of welke andere vorm van exclusiviteit ontlenen aan zijn partnership, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4.5.        Meerjarige overeenkomsten tussen Performa en de Klant als partner hebben een minimale looptijd van drie jaar en zijn onderhavig aan de bijzondere tussentijdse beëindigingsgrond als genoemd in artikel 10.3, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Nadere bepalingen abonnementen op producten en diensten

5.1.        Abonnementen, ook genoemd lidmaatschappen, hebben betrekking op de doorlopende levering van producten en diensten van Performa aan de Klant. De Klant heeft met het abonnement of lidmaatschap het recht de geboden informatie te gebruiken ten behoeve van zichzelf.

5.2.        Abonnementen hebben een eerste looptijd van maximaal een jaar en worden automatisch en stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar (12 maanden).

5.3.        Abonnementen kunnen uitsluitend schriftelijk (print of e-mail) worden opgezegd door de Klant, met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 30 dagen voor afloop van de lopende abonnementsperiode.

5.4.        Indien opzegging door de Klant niet tijdig of juist geschiedt conform het voorgaande lid dan is Performa gerechtigd de Klant de volledige abonnementskosten voor de volgende termijn in rekening te brengen.

 1. Nadere bepalingen licenties op software en databases

6.1.        Licenties hebben betrekking op de terbeschikkingstelling door Performa van software en databases aan de Klant. De Klant heeft met de licentie het recht op gebruik van de geleverde software en data, die te allen tijde eigendom blijven van Performa.

6.2.        Licenties hebben een minimale looptijd van twee jaar en worden automatisch en stilzwijgend verlengd voor een periode van een jaar (12 maanden).

6.3.        Licenties kunnen uitsluitend schriftelijk (print of e-mail) worden opgezegd door de Klant, met inachtneming van een minimale opzegtermijn van 30 dagen voor afloop van de lopende licentieperiode.

6.4.         Indien opzegging door de Klant niet tijdig of juist geschiedt conform het voorgaande lid, dan is Performa gerechtigd de Klant de volledige licentiekosten voor de volgende termijn in rekening te brengen.

6.5.        Aan licenties kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, waaronder de opgave van het aantal gebruikers, het verleende gebruiksrecht en specifieke bepalingen tegen misbruik van de eigendomsrechten van Performa of de partij voor wie Performa optreedt als uitgever.

 1. Prijzen en tarieven

7.1.        Levering van producten en diensten geschiedt tegen prijzen en tarieven zoals deze op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst gelden.

7.2.        Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn alle door Performa gehanteerde prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, transport- of verzendkosten.

7.3.        Jaarlijks past Performa de prijzen van producten en diensten aan conform het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie als vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

7.4.        Performa houdt zich het recht voor ook andere prijswijzigingen door te voeren, indien daar naar oordeel van Performa aanleiding toe is.

7.5.        Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, tenzij anders is overeengekomen, vanaf het moment dat Performa ze heeft ingevoerd.

 1. Facturering en betaling

8.1.        Performa factureert een product of dienst bij aanvang van de bestelling, inschrijving, opdracht of welke andere overeenkomst dan ook, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.2.        Performa heeft het recht op elk moment vooruitbetaling, contante betaling of een zekerheid voor de betaling van de Klant te verlangen.

8.3.        Betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze betalingstermijn is een zogenaamde fatale termijn, waarbij de Klant bij overschrijding zonder ingebrekestelling in verzuim is.

8.4.        In geval van overschrijding van de vervaldatum als genoemd onder het voorgaande lid is Performa gerechtigd de vordering te verhogen met de wettelijke rente plus een opslag ten behoeve van administratiekosten. De opslag bedraagt 2% van het openstaande bedrag met een minimum van € 15.

8.5.        In geval van niet tijdige betaling heeft Performa het recht om alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze kosten worden minimaal gesteld op 15% der onbetaald gebleven geldbedragen of het bedrag der werkelijke kosten, indien hoger. Eén en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

8.6.        In geval van niet of niet tijdige betaling heeft Performa het recht te allen tijde het geleverde, voor zover aanwezig bij de Klant, direct terug te eisen op kosten van de Klant. De Klant zal op eerste verzoek van Performa hiertoe overgaan.

8.7.        In geval van niet of niet tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de Klant rustende verplichting is Performa gerechtigd de Overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties van goederen of diensten te staken, onverminderd het recht van Performa om nakoming of vergoeding van de schade te vorderen die ontstaat door ontbinding van de Overeenkomst.

8.8.        Door de Klant gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en daarna pas tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen, zelfs als de Klant vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 1. Levering en leveringstermijnen

9.1.        Performa zal zo snel mogelijk na de totstandkoming van de Overeenkomst beginnen met de levering van de goederen of diensten, voor zover mogelijk en voorradig.

9.2.        Alle gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

9.3.        Performa is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen richting de Klant op te schorten, zolang de Klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 1. Beëindiging van de Overeenkomst

10.1.      Performa heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling indien de Klant:

–              tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen;

–              een product of dienst heeft gebruikt in strijd met de daarvoor geldende gebruiksrechten of gebruiksbeperkingen;

–              enig intellectuele eigendomsrecht met betrekking tot het product of de dienst heeft geschonden;

–              surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert;

–              zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert.

10.2.      In geval van onmiddellijke beëindiging van de Overeenkomst door Performa als genoemd in het voorgaande lid zijn alle door de Klant aan Performa verschuldigde betalingen onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.

10.3.      In geval van tussentijdse beëindiging van meerjarige Overeenkomst door de Klant is Performa gerechtigd alle verschuldigde betalingen voortvloeiende uit de gehele looptijd van de Overeenkomst onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen, zonder dat Performa verplicht is toekomstige leveranties van goederen of diensten te verrichten.

 1. Overmacht

11.1.      Verkeert één der partijen in de onmogelijkheid zijn verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen ten gevolge van omstandigheden welke haar niet kunnen worden toegerekend (overmacht), dan is deze partij bevoegd haar prestaties op te schorten.

11.2.      Onder overmacht wordt tevens gerekend het niet of niet tijdig nakomen door een derde van verplichtingen die deze jegens één der partijen op zich heeft genomen, welke niet-nakoming de desbetreffende partij niet valt toe te rekenen.

 1. Aansprakelijkheid

12.1.      Performa streeft naar een goede inhoud en uitvoering van de door haar geleverde producten en diensten. Zij staat evenwel niet in voor de juistheid en volledigheid van de verleende producten en diensten en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke voor de Klant uit onjuistheid of onvolledigheid mocht voortvloeien.

12.2.      Performa aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade welke voortvloeit uit het gebruik van haar producten en diensten.

12.3.      De Klant vrijwaart Performa voor schade welke voor derden voortvloeit uit het gebruik van producten en diensten van Performa en de onjuistheid of onvolledigheid van gegevens, behoudens voor zover deze schade het gevolg is van grove schuld of opzet aan de zijde van Performa.

 1. Intellectueel eigendom

13.1.      Op alle door Performa geleverde producten en diensten, alsmede op alle door Performa ontworpen, ingerichte en geactualiseerde databanken en bijgeleverde programmatuur berust het complete auteursrecht conform de Auteurswet niet bij de Klant, maar bij Performa of een derde partij namens wie Performa optreedt.

13.2.      Het is de Klant uitdrukkelijk niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Performa geheel of gedeeltelijk, informatie, rubriceringen, zoeksystemen of programmatuur uit door Performa geleverde producten of diensten te (doen) publiceren, vermenigvuldigen en/of verspreiden.

13.3.      Indien Performa aan de Klant schriftelijk toestemming heeft gegeven tot de in lid 2 van dit artikel bedoelde handelingen, zal de Klant erop toezien dat uit de publicatie, vermenigvuldiging of verspreiding van de gegevens duidelijk blijkt dat het auteursrecht bij Performa berust. De Klant zal binnen de grenzen van het redelijke en billijke er voor zorgdragen dat misbruik door derden is uitgesloten.

13.4.      Bij overtreding van de bepalingen in lid 2 en 3 verbeurt de Klant een direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 100.000 (zegge honderdduizend euro) per overtreding.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

14.1.      Op alle Overeenkomsten tussen Performa en de Klant is Nederlands Recht van toepassing.

14.2.      Alle geschillen die naar aanleiding van deze Overeenkomst kunnen optreden, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Den Haag.

Praktisch

 • Wat is OR Summer eigenlijk?
  OR Summer een extra editie van de gerenommeerde kennisdag OR Spring: het vakevenement voor de meer ervaren medezeggenschapper in grotere en complexere organisaties en voor ambtelijk secretarissen die dieper op de materie willen ingaan. Op OR Summer kunt uw vakkennis bijtanken tijdens plenaire hoorcolleges, maar ook en vooral in de interactieve werkcolleges. Door het modulaire karakter van OR Summer kunt u uw eigen inhoudelijke programma zelf samenstellen.
 • Voor wie is OR Summer bedoeld?
  OR Summer is bedoeld voor actieve medezeggenschappers en voor ambtelijk secretarissen die zich willen professionaliseren.
 • Wanneer vindt OR Summer plaats?
  OR Summer vindt dit jaar plaats op 7 juli 2016.
 • Waar is OR Summer?
  OR Summer wordt dit jaar georganiseerd op de sfeervolle locatie Kasteel Groeneveld in Baarn.

  Het adres is:
  Kasteel Groeneveld
  Groeneveld 2
  3744 ML Baarn

  Vanaf station Baarn rijden in de ochtend en namiddag pendelbusjes. Komt u met de auto vanaf de A1 (Amersfoort - Amsterdam): afslag Baarn-Noord / Soest (afrit 10). Op de N221 richting Baarn/Soest bij rotonde afslag naar Kasteel Groeneveld.
 • Waar kan ik parkeren tijdens OR Summer
  Kasteel Groeneveld beschikt over ruime gratis parkeergelegenheid.
 • Hoe schrijf ik mij in voor de workshops?
  Enkele weken voor aanvang van OR Summer ontvangen alle deelnemers een e-mail waarmee zij zich kunnen inschrijven voor de workshops.
 • Kan ik ook naar OR Summer als ik mij niet van tevoren heb ingeschreven?
  Nee, je kunt alleen deelnemen als je je hebt geregistreerd via deze website.
Programma-overzicht
Direct aanmelden
Homepage

Partners

De Clercq Advocaten en Notarissen is onder meer gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschap. In het WOR-team van De Clercq werken wij proactief, de-escalerend met de focus op het voorkomen van geschillen. Wij zien het belang in van een constructieve samenwerking tussen de OR en de bestuurder en proberen een gerezen geschil constructief op te lossen. Indien nodig zullen wij onze tanden laten zien en gaan wij een procedure niet uit de weg.

 

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden en adviseren van ondernemingsraden bij onder meer reorganisatie, verandertrajecten, fusies/overnames, arbeidsvoorwaardenbeleid, het instellen van een OR, medezeggenschapstructuur, afsluiten van convenanten etc. Daarnaast geven wij regelmatig les, hebben wij de WOR-app ontwikkeld en hebben wij diverse boeken over de praktische kant van de medezeggenschap geschreven.

Merlijn Medezeggenschap, services & partnering, biedt u topkwaliteit in totale service bij het krachtig functioneren van uw OR-en en andere medezeggenschapsverbanden. Kernwoorden: individuele carrièrebevordering, procesbegeleiding, teams van deskundigen, faire tarieven en conflictmanagement en mediation.

VASMO is de Vereniging van Adviseurs/Ambtelijk Secretarissen van MedezeggenschapsOrganen.

VASMO staat voor:
– bescherming en profilering van de functie,
– duidelijkheid over de rechtspositie,
– deskundigheidsbevordering
– belangenbehartiging van de beroepsgroep.

VASMO biedt haar leden o.a.themabijeenkomsten, congressen, intervisie, advieslijn, netwerken en nog meer. Meer informatie vind je op onze website www.vasmo.nl